Thank you for contacting us. The chat is only available between 8:00 AM and 4:30 PM Monday - Friday. If you need to speak to an advocate, please call 209-722-4357 at any time.

Gracias por contactarnos. El chat solo está disponible entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. de lunes a viernes. Si necesita hablar con un intersesor de victimas, porfavor de llamar al 209-722-4357.

Ua tsaug koj tuaj cuag peb lub koom haum. Qhov sib tham no tsuas qhib raws lub sij hawm thaum 8 moo sawv ntxov txog rau 4:30 tsaus ntuj, Hnub Monday mus txog rau Friday xwb. Yog koj xav nrog ib tug neeg sawv cev tham thov hu rau tus xov tooj 209.722.4357 lub sij hawm twg los tau.